KAKO POSJETITI PRAŠUMU I ŠTA TREBA ZNATI
Strogim prirodnim rezervatom „ Prašuma Janj “ upravlјa ŠG “Gorica“ za ŠPP „Srednje Vrbasko“ sa sjedištem u Šipovu i Šumskom upravom u Novom Selu.
Posjetioci se mogu kretati po zaštićenom području samo uz prethodno pribavlјeno odobrenje Upravlјača i u pratnji vodiča (čuvara) “Prašume Janj“.
Zahtjev za izdavanje pismenog odobrenja  podnosi se JPŠ “Šume RS“ a. d. Sokolac, ŠG “Gorica“ Šipovo, Prve šipovačke brigade br.1 telefaks (387-50/371-420, 50/371-286), e/mail: gorica@sumers.org
Fotografisanje i snimanje tonskih i  video zapisa na području „Prašume Janj“ dozvolјeno je uz prethodno pribavlјenu saglasnost Upravlјača.
Na području „Prašume Janj“ mogu se vršiti naučni i istraživački radovi. Za istraživanje  u „Prašumi Janj“ istraživač je dužan pribaviti saglasnost Upravlјača uz prethodno  mišlјenje Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa RS.
Zahtjev mora da sadrži podatke o istraživaču, lokaciji, načinu istraživanja,vrijeme u kojem će se izvoditi istraživanje, broj članova ekipe i druge potrebne podatke. Upravlјač, po dobijanju zahtjeva, pribavlјa mišlјenje Zavoda i izdaje saglasnost ili odobrenje gdje definiše dozvolјene aktivnosti u skladu sa ovim pravilnikom i sa stručnim mišlјenjem Zavoda.
Upravlјač pri izdavanju saglasnosti istraživačima naglašava obavezu istraživača da je obavezan dostaviti kopiju rezultata istraživanja u pisanom i elektronskom formatu.
Obrazovne aktivnosti na području „Prašume Janj“, kao što su škola u prirodi, terenska nastava i seminari, stručne ekskurzije potrebno je blagovremeno prijaviti Upravlјaču.
Aktivnosti iz stava 1. ne mogu se provoditi prije nego što Upravlјač potvrdi prijem prijave tih aktivnosti. Prijava namjeravnih obrazovnih aktivnosti mora sadržavati relavantne podatke o vrsti, cilјu, sadržaju, vremenu trajanja, organizatoru i broju učesnika.
Pristup javnosti „Prašumi Janj“ je ograničen i to su organizovane posjete u grupama do 20 učesnika uz nadzor stručnog lica, vodiča. U prijavi se mogu navesti usluge odnosno pomoć koja se očekuje od Upravlјača. Upravlјač će odmah, a najkasnije u roku od dva dana pismeno potvditi prijem prijave obazovnih aktivnosti i obavijestiti podnosioca prijave o posebnim uslovima zaštite prirode i životne sredine prilikom obavlјanja aktivnosti, ako ih ima, kao i o mogućnostima  i uslovima pružanja traženih usluga ili pomoći. Po završetku obrazovnih aktivnosti, organizator obrazovnih aktivnosti dužan je da Upravlјaču dostavi kratak izvještaj o toku obrazovnih aktivnosti.
Onome ko blagovremeno ne podnese izvještaj (rok 15 dana) Upravlјač može uskratiti saglasnost i usluge za obavlјanje obrazovnih aktivnosti.
Početkom 2019.godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, dostavilo je Državnoj komisiji za saradnju BiH sa UNESCO-m, popunjen Tentativni list za Strogi prirodni rezervat „Prašuma Janj“, kao prijedlog zaštićenog područja za proširenje međudržavnog serijskog dobra svjetske baštine Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Evrope.Navedena nominacija je prihvaćena i registrovana u UNESCO Centru za svjetsku baštinu. Nominacioni dokument je u roku poslat Kancelariji za koordinaciju procesa proširenja, a Odluka Komiteta UNESCO za svjetsku baštinu se očekuje u junu/julu 2021.godine.

Kontakt